SENELİK SAYIM DOLAYISI İLE SEVKİYATLARIMIZ 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAKTIR

Araç Bilgileri İle ara

ALFA ROMEO yedek parçaları

Þirket,% 100 Ýtalyan olarak kabul edilse de, baþlangýçlarý aksi ispatlandý. Þirket aslen Fransýz otomobil endüstrisi giriþimcisi Alexandre Darracq tarafýndan 1906 yýlýnda Ýtalyan yatýrýmcýlarýn yardýmý ile Societa Anonima Italiana Darracq olarak kuruldu. Ugo Stella adýyla bilinen bir aristokrat olan yüksek silindirlerden biri, daha sonra yeni kurulan Milano'nun baþkaný oldu. - 1909 yýlýna kadar araba satmakta zorlanacak bir þirket.

Ugo daha sonra diðer yatýrýmcýlarla ve Darracq ile ortak olarak yeni bir motor þirketi kurarak belirleyici bir adým attý. Anonima Lombarda Fabbrica Automobili'nin kýsaltmasý olan ALFA, halka açýk bir þirket olan Lombard Automobile Factory'ye tercüme edildi. Ýlk Alfas hiç þüphesiz bazý ince makine parçalarýydý ve þirketin Ýtalyan pazarýna hitap eden ve daha sonra oto-mühendislik ve tasarým alanýnda bir köþe taþý haline gelecek otomobiller üretme konusunda baþarýlý olmasýna yardýmcý oldu. 1915'te matematik öðretmeni olan Neapolitan Nicola Romeo, I. Dünya Savaþý sýrasýnda þirketin yönetimini devraldý ve o sýrada askeri ekipman talebine uymak için fabrikanýn montaj hatlarýnda önemli deðiþiklikler yaptý.

Alfa Romeo, 1910'da ilk 24 HP modelinin doðumundan bu yana yarýþmalar kazanan ünlü Sicilya Targa Florio yarýþmasýna katýlan yarýþmaya katýldý. Zorunlu baþlangýcýndan kýsa bir süre sonra, birçok zafer Avrupa’da eþit sayýda yarýþ pistinde ortaya çýkacaktý. Alfa Romeo modellerinin önümüzdeki 5 yýl boyunca gösterdiði büyük baþarý - imajý motor yarýþlarýndaki etkileyici performanslarýndan büyük ölçüde yararlandý - Ýtalyan þirketi için ekonomik büyümeye dönüþmedi. Sonuç olarak, Alfa Romeo, iflasýn önlenmesi için, 50 yýl sonra, devlet kontrolü altýndaki bir sanayi grubu olan Finmeccanica S.p.A. tarafýndan satýn alýndý.

Bununla birlikte, devlet ona uzun süre dayanmayacak ve finansal zorluklarý nedeniyle nihayetinde tekrar býrakacaktý. Baþýboþ ve kafa karýþtýrýcý olmadan önce, Fiat bunu grubun iþtiraklerinden biri olarak benimsemiþtir. Alfa, 1986'dan bu yana Fiat'la yuvarlanýyor.

ABD, þu anda ABD’de þu anda mevcut olmayan ve 1995’te Kuzey Amerika pazarýna yapýlan tüm ihracatý durdurmuþ olan mark, bir tanesidir. Ancak, lüks üretici Maserati ile karþýlýklý olarak yararlý bir ortaklýk kurarak ABD topraklarýna geri dönüþ yapmayý planlýyor olabilir.

Devamı  

15 / 308
Whatsapp Destek
Test
Siparişniz Alınmıştır